საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ჩვენი სერვისები

experience

განაცხადის მიღება

საექსპორტო საქმიანობა ხორციელდება დამკვეთის  მომართვის საფუძველზე. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ადგილმდებარეობა, ექსპერტიზის ამოცანა, წარმოდგენილი დოკუმენტების სია და პასუხისმგებლობა მათ სისწორეზე, ასევე ექსპერტიზის ხარჯების გადამხდელი ორგანიზაციის დასახლება

experience

საექსპერტო მომსახურება

აღნიშნული მომართვის საფუძველზე შპს „საქესპერტიზა“- ში დგება დოკუმენტი შესრულებულ საექსპერტო მომსახურებაზე.

experience

experience

მიღება-ჩაბარება

შესრულებული სამუშაოს მიღება დასტურდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით ან შპს „საქექსპერტიზაში“ გამოწერილ დოკუმენტზე დამკვეთის ხელის მოწერით.

ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურეობის ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
box საქონლის ხარისხობრიბრივი და რაოდენობრივი მდგომარეობის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადასტურება ან განსაზღვრა სერტიფიკატის გაფორმებისთვის 1500 მდე 100 ლარი
4000 მდე 130 ლარი
8000 მდე 160 ლარი
15000 მდე 190 ლარი
50000 მდე 220 ლარი
100000 მდე 270 ლარი
170000 მდე 340 ლარი
350000 მდე 450 ლარი
500000 მდე 550 ლარი
650000 მდე 800 ლარი
800000 მდე 1250 ლარი
1500000 მდე 1600 ლარი
1500000 ლარს ზევით 2200 ლარი
box საქონლის გადასატვირთვად სატრანსპორტო საშუალების ფაქტიური მდგომარეობის და საქონლის ჩატვირთვის სისწორის დადგენა 1 ობიექტი 150 ლარი
box სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის განსაზღვრა 1 სახეობის ობიექტი 1ექს/სთ - 100 ლარი
box საქონლის ფაქტიური მდგომარეობის განსაზღვრა მისი ჩამოწერის მიზნით 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ინდივიდუალური საცხოვრებელი შენობის ფაქტიური მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება 1 ექს/სთ 59 ლარი
box შენობის (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი შენობისა) ფაქტიური მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება 1 ექს/სთ 59 ლარი
test test test
box ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 20000 ლარამდე ღირებულების 1,8% არა ნაკლებ 250 ლარისა
20000-დან 100000-მდე ღირებულების 1,35%
100000-დან 500000-მდე ღირებულების 0,85%
500000-დან 1000000-მდე ღირებულების 0,65%
1000000-დან ზევით ღირებულების 0,4%
box შესრულებული ან შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების დადგენა 20000 ლარამდე ღირებულების 2,5% არა ნაკლებ 400 ლარისა
20000-დან 100000-მდე ღირებულების 1,95%
100000-დან 500000-მდე ღირებულების 1,5%
500000-დან 1000000-მდე ღირებულების 1,0%
1000000-დან ზევით ღირებულების 0,4%
box უძრავი ქონების გამიჯვნა იდიალური წილების შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით 1 ექს/სთ 75 ლარი
box აქტი გამიჯვნის შეუძლებლობის შესახებ 1 ექს/სთ 75 ლარი
box მოძრავი ქონების საბაზრო და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
box უძრავი ქონების (ბინების, კერძო სახლების, კომერციული ფართების და მიწის ნაკვეთების) საბაზრო სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
box დოკუმენტების ტექნიკური, ხელნაწერისა და ხელმოწერის ექსპერტიზა 1 ექს/სთ 85,00 ლარი
box იურიდიული პირების ბალანსზე არსებული ქონების ინვენტარიზაცია 1 ექს/სთ 59 ლარი
box სტიქიური ან უბედური შემთხვევების შედეგად გამოწვეული ზიანის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ექსპერიმენტული კვლევის გზით მატერიალური რესურსების ხარჯვის, ბუნებრივი და ტექნოლოგიური დანაკარგების, საქონლის ფაქტიური გამოსავლიანობის ნორმების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
box ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ავტომობილზე მიყენებული მატერიალური ზარალის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ვიზუალური მეთოდით ფაქტიური მდგომარეობის დადგენა 1 ობიექტი 100 ლარი
box დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ავტომობილის საბაზრო ან სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box საკონსულტაციო მომსახურება სამეწარმეო, სამეურნეო და იურიდიულ საკითხებზე ყოველ 1 საათამდე 100 ლარი
box ნიმუშის აღება: თბილისის მასშტაბით 1 ობიექტი 45 ლარი
box რეგიონის მასშტაბით დამკვეთის მიერ ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის შემთხვევაში 1 ობიექტი 60 ლარი
დამატებითი ობიექტი 45 ლარი
box ნიმუშის აღება:რეგიონების მასშტაბით შპს “საქექსპერტიზა”ს ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 1 ობიექტი 150 ლარი
დამატებითი ობიექტი 50 ლარი
box აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ --- განკუთვნილი ტარიფის 25%
123 2 2

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge