საქექსპერტიზა

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

სასაქონლო

საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა; საქონლის ხარისხობრივი მდგომარეობისა და ვარგისიანობის განსაზღვრა; საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა.სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის განსაზღვრა.

ჩამოტვირთეთ საექსპერტო მომსახურების ტარიფები

ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურეობის ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
box საქონლის ხარისხობრიბრივი და რაოდენობრივი მდგომარეობის განსაზღვრა 1 ექს/სთ 59 ლარი
box საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადასტურება ან განსაზღვრა სერტიფიკატის გაფორმებისთვის 1500 მდე 100 ლარი
4000 მდე 130 ლარი
8000 მდე 160 ლარი
15000 მდე 190 ლარი
50000 მდე 220 ლარი
100000 მდე 270 ლარი
170000 მდე 340 ლარი
350000 მდე 450 ლარი
500000 მდე 550 ლარი
650000 მდე 800 ლარი
800000 მდე 1250 ლარი
1500000 მდე 1600 ლარი
1500000 ლარს ზევით 2200 ლარი
box საქონლის გადასატვირთვად სატრანსპორტო საშუალების ფაქტიური მდგომარეობის და საქონლის ჩატვირთვის სისწორის დადგენა 1 ობიექტი 150 ლარი
box სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის განსაზღვრა 1 სახეობის ობიექტი 1ექს/სთ - 100 ლარი
box საქონლის ფაქტიური მდგომარეობის განსაზღვრა მისი ჩამოწერის მიზნით 1 ექს/სთ 59 ლარი
box ექსპერიმენტული კვლევის გზით მატერიალური რესურსების ხარჯვის, ბუნებრივი და ტექნოლოგიური დანაკარგების, საქონლის ფაქტიური გამოსავლიანობის ნორმების განსაზღვრა 1 ექს/სთ 75 ლარი
123 2 2

ჩვენი ბიზნესი თქვენი წარმატებაა

დაგვიკავშირდით
telephone

ტელეფონით :

ქალაქის : 0322696862

adresse

მისამართი :

უზნაძის ქ. #4 ,
0112 თბილისი, საქართველო

contact

ელ.ფოსტა :

info@geoexpertise.ge